• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, położonych w Trzebini przy ulicy Szewskiej

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Trzebini przy ulicy Szewskiej, obręb Trzebinia stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

 

Lp. Działka nr Pow. ha Cena wywoławcza wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT Wadium z opisem Termin wpłaty wadium Termin przetargu
1. 2322/6 0,1045 77.000,00zł 10.000,00zł „przetarg dz.2322/6” 05.08.2016 r.  na rachunku Urzędu 10.08.2016 r.  godz. 1000
2. 2322/4 0,0701 52.000,00zł 10.000,00zł „przetarg dz.2322/4” 05.08.2016r .  na rachunku Urzędu 10.08.2016 r. godz. 1030
3. 2322/3 0,0630 45.000,00zł 5.000,00zł „przetarg dz. 2322/3” 05.08.2016 r.  na rachunku Urzędu 10.08.2016 r. godz. 1100

           

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KR1C/00089740/8, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina  Trzebinia w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/1 o pow. 0,1259 ha, zgodnie z podjętą uchwałą nr XX/259/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 r. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości 3.000,00zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wartość tej służebności  zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.

 

Działki wyżej wymienione stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy  sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015  r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 10 czerwca 2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

 

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

 

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

 

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r.,  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

 

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

 

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

 

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe),

 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro, pokój nr 17, tel. 32 711 10 67.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00