• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/589/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz  z otoczeniem

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 27 lipca 2016 r. do 25 sierpnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach  od 900 – 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2016 r. o godz. 1600, w budynku Domu Kultury w Lgocie, przy ul. Trzebińskiej 39.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września  2016 r. (włącznie).

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:

- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem,

- prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2016 r. (włącznie).

 

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 14.07.2016 r.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jarosław Okoczuk

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00