• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.193.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z 14.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 446)  oraz  art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.)  -
                            

Zarządzam, co następuje

 

§ 1.

Przeznaczam  do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/107 o pow. około 28 m2, położony w Trzebini przy ul. Targowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejście - na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów  obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym  849/5, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, część nieruchomości oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów  obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym  1773 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętą  księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1772, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 1102 gm. kat. Trzebinia, o łącznej pow. około 62 m2 położony w Trzebini przy dworcu PKP z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług wraz z terenem niezbędnym do jej użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego – oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1449/3 o łącznej pow. około 66 m2,  położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania - na rzecz  dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o łącznej pow. około 168,58 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON" z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 31.05.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji oraz oznaczony symblem ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący  własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/123 o pow. około 40 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 723/1 i 1936 o łącznej pow. około 200 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej z przeznaczeniem pod plac manewrowy do nauki jazdy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 7 KP – tereny parkingów wydzielonych oraz oznaczony symbolem 2 UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami  geodezyjnymi  1531 i 29/1, położony w Trzebini - skrzyżowanie ul. Ochronkowej z ul. Krakowską, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego – oznaczony symbolem U17 - tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00030820/5 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami  geodezyjnymi  861/4 i 863/45,  położony  w Trzebini w rejonie ronda przy ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego – oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem KDD – tereny tras komunikacyjnych – drogi dojazdowe, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6, z przeznaczeniem  na umiejscowienie dwóch wolnostojących  jednostronnych tablic reklamowych o łącznej powierzchni reklamy około 24 m2 - na rzecz  wnioskodawcy, na okres 3 lat,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym 1553 o pow. około 20 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1102 o pow. około 0,0104 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 613/5 o pow. 0,1382 ha,  położony w Młoszowej przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy), na cele składowe, na cele postojowe oraz na cele upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1.


§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie  uchwały  Rady Miasta Trzebini Nr  XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:
- uprawy rolne                                               78,10 zł/ha/rok
- uprawy ogrodnicze, sadownicze                    557,55 zł/ha/rok
- garaże ( przenośne i stałe)                             17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- dojazdy, przejazdy, obejścia                             4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- handel - usługi na terenie miasta                      6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT
- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług            2,00 zł/m2/ rok + 23% podatku VAT
- tereny i ogródki przydomowe                          0,95 zł/m2/ rok + 23% podatku VAT
- plac manewrowy do nauki jazdy                       1,37 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- parking  na terenie sołectw                             2,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- składowiska, rzemiosło, drobna wytwórczość, usługi na terenie sołectw           0,44 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
- reklama                                                        12,10 zł/m2/ pow.reklamy/miesiąc+23% podatku VAT

 


Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.


3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń  właściwych Rad Osiedlowych oraz Rady Sołeckiej.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00