• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11 sierpnia 2016 r.przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali i nieruchomości w Trzebini

pkt. I

Lp. Opis lokalu Pow. lokalu wraz z udziałem w działce Cena wywoławcza

 Wadium

Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku Os. Gaj nr 31 w Trzebini na parterze, składającego się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju.

Pow. użytkowa lokalu wynosi 52,43m2 -udział

w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/230 o pow. 0,1325ha obręb Siersza obj. kw KR1C/00052873/1, wynosi 387/10000

łączna cena wywoławcza wynosi

60.000,00zł,

do powyższej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT

10.000,00zł

z opisem „Lokal nr 12”

16.09.2016r na rachunku Urzędu

21.09.2016

godz. 10 00

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Pawła II 36 w Trzebini na III piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

pow. użytkowa lokalu wynosi 33,06 m2 -udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 0,0749 ha obręb Myślachowice, obj. kw. KR1C/00053463/1,

wynosi 257/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi

55.000,00zł

do powyższej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT

10.000,00zł z opisem „Lokal nr 10” 16.09.2016r na rachunku Urzędu

21.09.2016

godz. 1030

 

 

 

3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Pawła II 36 w Trzebini na III piętrze, składającego się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju.

pow. użytkowa lokalu wynosi 36.18m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 0,0749 ha obręb Myślachowice, obj. kw. KR1C/00053463/1,

wynosi 278/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi

50.000,00zł

do powyższej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT

8.000,00zł z opisem „Lokal nr 11” 16.09.2016r na rachunku Urzędu

21.09.2016

godz. 1100

I przetarg odbył się 16.03.2016 r.

II przetarg odbył się 15.06.2016 r.

 

 

Przedmiotowe lokale wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Wyżej wymienione lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800–1400, wtorek od 800 -1600, od dnia 17.08.2016 r, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122353.

pkt.II

Lp. Opis nieruchomości Powierzchnia w ha, oraz księga wieczysta. Cena wywoławcza

 

Wadium

Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej położonej przy ul. Jagodowej w Trzebini obręb Trzebionka. Przedmiot sprzedaży objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu „ Górka Trzebinia”. Działka oznaczona jest symbolem 19MN-tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Oznaczona nr 49/57 o pow. 0,0880ha, obj. kw. KR1C/00019676/7

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Łączna cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 35.000,00zł, brutto.

 

5.000,00zł z opisem „działka nr 49/57 ” 16.09.2016r na rachunku Urzędu

21.09.2016

godz. 1130

 

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość położonej przy ul. 24 Stycznia w Trzebini obręb Trzebionka, dla której nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznaczona nr 1120/9 o pow. 0,0325ha, obj. kw. KR1C/00044715/7. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31.12.2017 r. Łączna cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 17.500,00zł, brutto. 2.000,00zł z opisem „działka nr 1120/9 ” 16.09.2016r na rachunku Urzędu

21.09.2016

godz. 1200

 

 

Działki opisane w pkt. II stanowią teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) upłynął 22.04.2016 r. dla pkt. II.1. oraz 23.10.2015 r. dla pkt. II.2.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10II piętro, pokój nr 13,

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00