• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2016

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.08.2016r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                            

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIII/286/VII/2016 z dnia  29 lipca 2016 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym ograniczonym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 158/62 o pow. 0,0064 ha, obręb Góry Luszowskie stanowiącej   własność Gminy Trzebinia.

 

                                                                               Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie, numerem geodezyjnym 158/62 o pow.0,0064 ha, położoną przy ulicy Zielonej w Trzebini obręb Góry Luszowskie, objętą księgą wieczystą  KR1C/00046961/0, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej numerem 158/62  położonej w obrębie Góry Luszowskie – m. Trzebinia.

             

§2.

Cena  przedmiotowej  nieruchomości wynosi 5.550,00 zł, brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

§3.

 Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

 §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl                 

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 §6.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00