• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE  0050.208.2016

BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

Z DNIA  04.08.2016r.

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIX/246/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                             Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb  Trzebinia, numerem geodezyjnym 2322/5 o pow. 0,0173 ha, położoną przy ulicy Szewskiej w Trzebini, objętą księgą wieczystą KR1C/00089740/, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 10.400,00 zł, brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych  00/100).

             

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej  www.trzebinia.pl

 

§5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

                                                                    

§6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00