• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 5 stycznia 2017r

 OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA TRZEBINI z dnia 5 stycznia 2017r.          

 

BURMISTRZ   MIASTA   TRZEBINI

     ogłasza

 

        przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali:

 

Lp.

 

Opis lokalu

Pow. lokalu wraz z udziałem w działce Cena wywoławcza

 Wadium  z opisem

Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19  przy ul. Jana Pawła II nr 43 w Trzebini,  usytuowanego na parterze budynku, składającego się  z  dwóch pokoi ,  kuchni  łazienki, wc i przedpokoju, oraz  przynależnej piwnicy o pow. 3,32 m2. pow. użytkowa lokalu wynosi 48,43 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1534/19 o pow. 0,1125 ha obręb Myślachowice obj. kw KR1C/00054143/9, wynosi 322/10000

łączna cena wywoławcza wynosi

 63.000,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

 

7.000,00zł  „Lokal nr 19”

 

10.02.2017r

na rachunku  Urzędu

 

15.02.2017r

godz. 1000

2.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Jana Pawła II nr 36 w Trzebini,  usytuowanego na III piętrze budynku, składającego się  z  dwóch pokoi, kuchni  łazienki i przedpokoju.

pow. użytkowa lokalu wynosi 33,06m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 749m2  obręb Myślachowice,   obj. kw. KR1C/00053463/1, wynosi 257/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi

 55.000,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony    jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

 

 

6.000,00zł

„Lokal nr 10”

 

 

10.02.2017r na rachunku  Urzędu

 

 

15.02.2017r

godz. 1030

I przetarg odbył się 21.09..2016r.

 

 

 

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. 1 Maja nr 78 w Trzebini, usytuowanego na parterze budynku, składającego się  z  dwóch pokoi, kuchni  łazienki i przedpokoju, oraz przynależnej piwnicy o pow. 13,60 m2.

pow. użytkowa lokalu wynosi 34,53m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1103/10 o pow. 1032m2  obręb Trzebionka, obj. kw.  KR1C/00065159/4, wynosi 574/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi 42.000,00zł. Przedmiot      sprzedaży

zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

 

 

 

5.000,00zł

„Lokal nr 2”

 

 

10.02.2017r

na rachunku  Urzędu

 

 

15.02.2017r

godz. 1100

 

Przedmiotowe lokale wolne są od jakichkolwiek obciążeń, oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Wyżej wymienione lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane. 

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1400, wtorek  od 800-1600, do dnia 15.02.2017r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122116, (32) 6122504.

 

            I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,      

 położonych w Pile Kościeleckiej przy ulicy Podleśnej, obręb Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Lp. Działka           nr Pow. ha

     Cena wywoławcza 

wraz z obowiązującym 23%

      podatkiem  VAT 

Wadium

z  opisem

Termin  wpłaty wadium Termin przetargu

 

 1.

  

141/36

 

 0,0900

    

  46.000,00 zł

5.000,00 zł „przetarg dz.141/36” 10.02.2017 r.  na rachunku Urzędu 15.02.2017 r.  godz. 1130

 

 2.

 

141/46

 

 0,0900

    

  46.000,00 zł

5.000,00 zł „przetarg dz.141/46” 10.02.2017 r.  na rachunku Urzędu 15.02.2017 r. godz. 1200

 

                                                                                  -2-

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 16MN i 18MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Działki wyżej wymienione stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2147) upłynął 22 kwietnia 2016 r.

           

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

            ul. Narutowicza 10II piętro, pokój nr 13,

-  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

                        51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

      -  w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

      -  nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

      -  osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu z ważnej przyczyny.

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

             

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00