• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie nr 0050.134.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.05.2017 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.05.2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze

                 przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr.

                 Bolęcin numerami geodezyjnymi 175/3 i 178/7 o łącznej powierzchni 0,8214 ha, z przeznaczeniem na cele

                 użytków zielonych.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) -

 

                                                                                                                                           Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi

175/3 i 178/7 o łącznej powierzchni 0,8214 ha, położoną w Bolęcinie na cele użytków zielonych, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą Nr KR1C/00047371/4, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

 

1. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie uchwały Rady Miasta

Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości

minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia w wysokości :

78,10 zł/ha/rok x 0,8214 ha = 64,15 zł (netto) rocznie + 23%VAT

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń

Rady Sołeckiej Bolęcin.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00