Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 61 21 359, 32 71 11 082
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Jalanta Pietrzyk

Martyna KozłowskaWydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul.  Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

Obowiązującym drukiem do wypełnieniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest druk CEIDG-1 (dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl), który można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

 

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)

 

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG, zostały określone w art.25 ust.1 ustawy o swobodzie działalnościgospodarczej oraz art.43 ust.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
- firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
- data urodzenia przedsiębiorcy;
- numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
- informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
- adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, numer telefonu, numer faxu oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG, o ile nie sprzeciwił się ich udostępnianiu;
- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
- określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
- informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek (zgłoszenia dokonuje się na wniosku o zmianę wpisu po zarejestrowaniu spółki w GUS i US).

 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza przyjęcie wniosku za pokwitowaniem.

 

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych - Działalność Gospodarcza, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 2 lipca  2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza10, I piętro pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
- oświadczeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00