Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 61 21 359, 32 71 11 082
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 27.11.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik

 

Wydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul.  Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

Wymagane dokumenty:

Obowiązującym drukiem do wypełnieniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest druk CEIDG-1 (dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl), który można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

 

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)

 

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza przyjęcie wniosku za pokwitowaniem.

 

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych - Działalność Gospodarcza, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

- oświadczeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

- zgłoszeniem/wyrejestrowaniem z ubezpieczeń zdrowotnych przedsiębiorcy, zgłoszeniem/wyrejestrowaniem z ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny przedsiębiorcy, zgłoszeniem zmiany danych identyfikacyjnych w ZUSi.

 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG lub w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. Kluczową informacją jest punkt 08 wniosku CEIDG-1, tj. data rozpoczęcia działalności.

W momencie założenia indywidualnej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów oraz posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń jeżeli nie zrobił tego wraz z wnioskiem CEIDG-1.

 

Założenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej (min. dwóch przedsiębiorców) powinno odbywać się po uprzednim dokonaniu wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (każdy wspólnik - osobny wpis). Informujemy, że organami rejestrującymi spółki cywilne są Urząd Skarbowy oraz Urząd Statystyczny. Do CEIDG nanosimy jedynie informację o działalności w formie spółki cywilnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna i Przedsiębiorca może przy wpisie do CEIDG (wraz z wnioskiem CEIDG-1) zgłosić/wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, zgłosić/wyrejestrować członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, zgłosić zmianę danych identyfikacyjnych do ZUS. Ponadto przedsiębiorca może te czynności wykonać za pośrednictwem biura rachunkowego/ kancelarii podatkowej lub osobiście w ZUS-ie.

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00