Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 28.11.2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082.

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

1 Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C).

2 Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres.

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4 Przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD.

5 Adres punktu sprzedaży

6 Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Załączniki do wniosku:

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt własności, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania wieczystego)

2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

 

Procedura:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.

 

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni przed posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biurze Obsługi Klienta (Trzebinia ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 1) a w razie wątpliwości co do poprawności dokumentacji wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych (Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3).

 

W dniu następującym po dniu w którym odbyło się posiedzenie GKRPA przedsiębiorca może telefonicznie uzyskać informację o opinii Komisji co do złożonego wniosku oraz o terminie odbioru zezwolenia bądź decyzji odmownej i wysokości wymaganych opłat.

 

Opłaty:

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w

tym zakresie:

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały do wglądu).

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 487 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XLV III/II/355/97 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebini zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Uchwała Nr XXXVII/451/III/2001 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebini zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

4. Uchwała NR XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 07 października 2013 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebinia.

5. Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta w Trzebini z dnia 01.03.2016 r. w sprawie: ustalenia okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącuw pierwszy czwartek danego miesiąca.

 

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.

 

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni przed posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biurze Obsługi Klienta (Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 1) a w razie wątpliwości co do poprawności dokumentacji wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych (Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3).

 

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00