Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zorganizowanie imprezy masowej

Sprawę załatwia: Wydział Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 5
Telefon: 32 711 10 84, 32 711 10 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą, ul. Narutowicza 10, I piętro pokój nr 5, tel. 6110 204, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Barbara Wykowska

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:
I. Opinie:
a) właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
b) właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
c) kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego)
d) państwowego inspektora sanitarnego
Organizator zwraca się do ww. organów z wnioskiem (wzory w załącznikach) o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych;
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływa na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie;
4. Informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej;
5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane;
6. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
8. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
9. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
10. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej ma obowiązek zwrócić się do Komendanta Głównego Policji o udzielenie informacji z rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe.

„Imprezy wielokrotne (powtarzalne)”
Dla Organizatorów tzw. imprez „wielokrotnych” (powtarzalnych, cyklicznych) Ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 30. ust. 1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku”.
Przed każdą jednak taką „wielokrotną” (powtarzalną) imprezą Organizator na 14 dni przed planowanym jej terminem przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy.

Ważne: Opinie muszą zawierać informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz
o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, tj. informacje o:
1. Liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej
2. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa
3. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej
4. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
5. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

W odniesieniu do służby porządkowej i informacyjnej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 członków służb porządkowych i informacyjnych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb porządkowych i informacyjnych na 200 osób i co najmniej 2 członków służb porządkowych lub informacyjnych na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

 

Procedura:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, musi wystąpić do Burmistrza Miasta Trzebini z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49844400080030037570180001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie, np.: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.),
2. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 253 poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00