Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Martyna Kozłowska


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


2.    Załączniki do wniosku:

a. zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,

b. oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

c. oświadczenie dotyczące zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

d. kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,

e. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

f. potwierdzenie wniesienia opłat.Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

Opłaty:

1. Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) od 2 do 15 lat - 200 zł;
b) powyżej 15 do 30 lat - 250 zł;
c) powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta 49844400080030037570180001.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Wydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój  nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.),

2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013r. poz. 829),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 713),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255),

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10 I piętro, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
3. Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.
4. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:
•    okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
•    liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
•    sposób w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty, a w przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazać należy numer rachunku bankowego przewoźnika (w przypadku zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy).
Ponadto należy zwrócić do organu, który udzielił licencji
- wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,
- wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz liczby zawieszonych wypisów z licencji. Należy pamiętać, że przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00