ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 12.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie.

 

Na podstawie art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz.996 z późn. zmianami), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r. poz.1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U z 2017 r. poz.1597).

 

zarządzam, co następuje :

 §1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5
  2. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini, osiedle Gaj 39
  3. Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, osiedle Widokowe 21
  4. Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach, ul. Szkolna 17
  5. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie, ul. Zakopiańska 14

 

§2.

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

  §3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

  §4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

BURMISTRZ

MIASTA TRZEBINI

Jarosław Okoczuk