Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 r.

 

Wyniki głosowania w Gminie Trzebinia w drugiej turze

(aby zobaczyć protokół z głosowania proszę kliknąć na wybrany obwód głosowania)

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 1. Głosowanie korespondencyjne

1.1 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. . W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

Uwaga!
Powyższy formularz dotyczy wyborców, którzy w II turze wyborów chcą głosować korespondencyjnie, a w pierwszej nie zgłosiły tego zamiaru.
Termin: do dnia 30 czerwca 2020 r. 

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. 

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może on zgłosić zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

 

 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 28.06.2020 r.

1. Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

1.1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2. Głosowanie korespondencyjne 

2.1. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Uwaga!
Zgłoszenia nie mogą być składane poprzez e-mail, telefaksem i telefonicznie.  

Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje. 

Wniosek zamieszczony poniżej należy przekazać do Urzędu Miasta w Trzebini w następujący sposób:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
- za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

2.2. Załącznik nr 1- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2.3. Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Głosowanie korespondencyjne 

Osoby, które w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 28.06.2020 r. będą przebywać na obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą do dnia 23.06.2020 r. zgłosić do Urzędu Miast w Trzebini zamiar głosowania korespondencyjnego telefonicznie pod numerem telefonu 32 7111012 lub pisemnie przez platformę ePUAP na skrytkę: /o016h2whpo/skrytka .

Natomiast do dnia 26.06.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie po 5 dniu przed dniem wyborów .

3. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA
o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Trzebinia

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 roku (tj. piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, którzy złożyli Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego lub zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji.

Zgłoszenia przyjmowane są  do dnia 12 czerwca 2020 r. (tj. piątek)  wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini: od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane na wybory, które miały się odbyć 10 maja 2020 r. są nadal ważne. Oznacza to, że komitety wyborcze mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów tylko w tych obwodach głosowania, do których nie zgłosili kandydatów w wyborach na dzień 10 maj 2020 r. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych będzie większa niż ustawowy skład liczbowy komisji konieczne będzie przeprowadzenie losowania, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Rynek 18 (sala narad, II piętro).

3.1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE PRZEZ KOMITET WYBORCZY).

3.2 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE).

3.3. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów i losowaniu członków komisji w celu powołania w gminie Trzebinia obwodowych komisji wyborczych

3.4. Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

3.4.1. Postanowienie nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III  z dnia 17 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

3.4.2. Postanowienie nr 63/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18.06.2020 r. - w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

3.4.3. Postanowienie nr 65/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19.06.2020 r. - w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

3.4.4. Postanowienie nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22.06.2020 r. - w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

3.4.5. Postanowienie  nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25.06.2020 r. - w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

3.5. I POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - SZKOLENIE

Informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych  odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini, ul. Kościuszki 74 (sala kinowa), według ustalonego harmonogramu:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza od nr 1 do 7

20.06.2020 r. godz. 900

 • Obwodowa Komisja Wyborcza od nr 8 do 14

20.06.2020 r. godz. 1000

 • Obwodowa Komisja Wyborcza od nr 15 do 21

20.06.2020 r. godz. 1100

 • Obwodowa Komisja Wyborcza od nr 22 do 26

20.06.2020 r. godz. 1200

Materiały szkoleniowe dla obwodowych Komisji Wyborczych: 

 1. Prezentacja nr 1
 2. Prezentacja nr 2
 3. Prezentacja nr 3
 4. Prezentacja nr 4

Jednocześnie informujemy że są to wyłącznie materiały  szkoleniowe, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Obwody głosowania na terenie Gminy Trzebinia:

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania

5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

6. Protokoły wyników  głosowania z obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebinia

6.1. OKW nr 1 w Trzebini

6.2. OKW nr 2 w Trzebini

6.3. OKW nr 3 w Trzebini

6.4. OKW nr 4 w Trzebini

6.5. OKW nr 5 w Trzebini

6.6. OKW nr 6 w Trzebini

6.7. OKW nr 7 w Trzebini

6.8. OKW nr 8 w Trzebini

6.9. OKW nr 9 w Trzebini

6.10. OKW nr 10 w Trzebini

6.11. OKW nr 11 w Trzebini

6.12. OKW nr 12 w Trzebini

6.13. OKW nr 13 w Trzebini

6.14. OKW nr 14 w Trzebini

6.15. OKW nr 15 w Czyżówce

6.16. OKW nr 16 w Płokach

6.17. OKW nr 17 w Lgocie

6.18. OKW nr 18 w Myślachowicach

6.19. OKW nr 19 w Psarach

6.20. OKW nr 20 w Karniowicach

6.21. OKW nr 21 w Dulowej

6.22. OKW nr 22 w Młoszowej

6.23. OKW nr 23 w Młoszowej

6.24. OKW nr 24 w Pile Kościeleckiej

6.25. OKW nr 25 w Bolęcinie

6.26. OKW nr 26 w Trzebini

7. Protokół zbiorczy wyników głosowania: OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W KRAKOWIE

7.1. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 18 w Krakowie 

 

 

 

Dokumenty dotyczące Zarządzonych Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10.05.2020 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku dotyczący braku możliwości przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku.

1. Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1.2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

2. Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku z wprowadzonym ograniczeniem w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta w Trzebini informujemy, iż dopuszcza się możliwość zgłaszania przez komitety wyborcze i wyborców kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w niżej wymieniony sposób:

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Skany zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 wystawiona jest urna, do której można wrzucać pisma dla urzędu. Urna dostępna jest w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek: 7.00 do 15.00

Wtorek: 7.00 do 17.00

Środa: 7.00 do 15.00

Czwartek: 7.00 do 15.00

Piątek: 7.00 do 13.00

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (32) 71 11 008 lub (32) 71 11 012.

2.1. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2.1a. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
2.2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE PRZEZ KOMITET WYBORCZY)
2.3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE)
2.4  Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów i losowaniu członków komisji w celu powołania w gminie Trzebinia obwodowych komisji wyborczych.

2.5 Postanowienie nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - treść postanowienia w formacie pdf

Załączniki do postanowienia nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. - plik w formacie pdf

 

3. Informacje dotyczące osób niepełnosprawnych:

3.1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
3.2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

 

4. Warunki udziału w wyborach:

4.1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
4.2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

5. Obwody głosowania na terenie Gminy Trzebinia:

5.1 Stałe obwody głosowania - Postanowienie nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 lutego 2020 r.
5.2. Odrębny obwód głosowania - Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 marca 2020 r.
5.3. Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania

 

6. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9 kwietnia 2020 r.

6.1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.