A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana nazwiska lub imienia

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala 32 6121 227
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 711038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany.

2. Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

3. Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 37 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania decyzji zmieniającej imię lub nazwisko wynosi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

 

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowe dziecka, za zgodą drugiego rodzica oraz za zgodą dziecka, które ukończyło 13 lat. Rodzic oraz dziecko wyrażają zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Osoby zamieszkała poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC.