A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni 612-13-23

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
2. Dowód wpłaty dołączony do wniosku o udostępnienie jednostkowych danych.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych osobowych wynosi 31 zł. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o/Trzebinia,
nr rachunku: 36 84440008 0030 0375 7018 0041.

Podmioty uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej,
- sądy,
- prokuratura,
- Policja,
- Straż Graniczna,
- Służba Więzienna,
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
- Służba Wywiadu Wojskowego,
- Służba Celna,
- Żandarmeria Wojskowa,
- Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego,
- Agencja Wywiadu,
- Biuro Ochrony Rządu,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
- straże gminne (miejskie),
- organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini – Biuro Obsługi Klienta - ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 13 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Termin udzielenia odpowiedzi wynosi do 14 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku konieczności uzyskania zgody osoby na udostępnienie jej danych, istnieje możliwość wydłużenia terminu, z równoczesnym zawiadomieniem strony.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 105, poz. 667)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298);
4. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

Tryb odwoławczy:

W przypadku braku zgody na udostępnienie danych wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych. Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, informacji udziela się tylko za zgodą osób, których dane dotyczą. Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia) jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane w celu:
- poświadczenia zameldowania na pobyt stały w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego w dniu wymeldowania
- poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu czasowego w dniu wymeldowania

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz.993 z późn. zm.).