A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4
nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni 612-13-23

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące”.
2. Aktualny paszport lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (do wglądu).
3. Poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy.

Opłaty:

BRAK

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 4 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się „od ręki”.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:

Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące” jest dostępny w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia) jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane w celu:
- poświadczenia zameldowania na pobyt stały w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego w dniu wymeldowania
- poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu czasowego w dniu wymeldowania

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz.993 z późn. zm.).