A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: (32) Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23, 32 711 10 04
Dokumenty do pobrania:

Procedura [.doc]

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4, parter,

nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni (32) 612-13-23, (32) 711-10-04

Wymagane dokumenty:

1. Podanie lub wniosek napisany odręcznie przez osobę wnoszącą (tj. głównego najemcę, właściciela lokalu);

2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku (tj. akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.) ważny 3 miesiące od daty wystawienia - oryginały do wglądu.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem wniesienia opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi:
- za wydanie decyzji 10 zł
- za pełnomocnictwo 17 zł
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o/Trzebinia
nr rachunku 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Referat Ewidencji Ludności, pokój nr 4

lub

Biuro Obsługi Klienta - ul. Piłsudskiego 14, na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do jednego miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475)

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. z 2012r., poz.1282. z późn. zm).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Burmistrza Miasta Trzebini) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje:

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci: zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji, oględzin w lokalu w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie – przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania przedstawiciel obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie).