A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni 612-13-23, (32) 711-104

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony druk – wymeldowania z miejsca pobytu stałego, lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 2.Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej, nie posiadającej dowodu tożsamości (do wglądu). 3.W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 4 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. W chwili przyjęcia zgłoszenia osoba otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami)

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do Zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r. Poz.1475)

3.      Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. Z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

4.      Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 § 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wymeldowania osoby niepełnoletniej dokonuje jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych.

Osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego bądź czasowego winna dokonać wymeldowania najpóźniej w dniu opuszcenia tego miejsca

Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” jest dostępny w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.