A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23, 32 711 10 04
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4 nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni (32) 612-13-23, (32) 711-10-04

Wymagane dokumenty:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

2. Dowód osobisty (do wglądu) w przypadku osoby niepełnoletniej, nie posiadającej dowodu tożsamości - odpis skrócony aktu urodzenia.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) - (do wglądu) a w przypadku meldowania się w budynku nowo budowanym - zawiadomienie o nadaniu numeru domu - (do wglądu).

Opłaty:

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 4 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania  na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez 2 miesiące od dnia wystawienia. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy zaświadczenie ważne przez cały okres zameldowania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012r. Poz.1475)

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013 poz. 267)

4. Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. u. z 2012 r., poz.1282)

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi i dodatkowe informacje:

UWAGI:
Zameldować można się przez pełnomocnika, legitymujacego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 § 2 Kodeks Postępowania Administracyjego) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych.
Osoba przebywajaca na terenie RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Druk „Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" oraz pełnomocnictwa jest dostępny w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.