A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Podział nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 174, (32) 711 10 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 30.01.2023 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 174, (32) 711 10 74

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, w którym określa cel podziału.

a. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, postanowienie spadkowe, akt notarialny, i inne),

a1. zamiast dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości można dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczyste wraz ze wskazaniem numeru księgi założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 w/w ustawy, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b. wypis z ewidencji gruntów i kopia z mapy ewidencyjnej,

c. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu,

d. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

e. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu, o której mowa w art.94 ust.1 pkt 2,

f. pozwolenie, o którym mowa w art.96 ust.1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

g. w przypadku nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie właściciele, mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany. 

 

Opłaty:

Brak opłat.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub
Urząd Miasta w Trzebini, dziennik podawczy - ul. Narutowicza 10, pokój nr 1 na I piętrze.

Termin załatwienia sprawy:

Podział nieruchomości zostanie zatwierdzony po przedłożeniu do wniosku dokumentów zgodnie z art. 97 ust.1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księgach wieczystych oraz mapy z projektem podziału, opatrzonej klauzulą o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Termin zgodnie z KPA.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 268 poz. 2663 z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pisemnie na adres Urzędu Miasta.