A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rozgraniczenie nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (Naczelnik)
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 30.01.2023 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16, nr telefonu 32 612 12 27 wew. 174 lub 32 711 10 74.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, w którym określa:
a. rozgraniczenie całej nieruchomości,
b. rozgraniczenie części nieruchomości,
2. odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości rozgraniczanej.
3. mapa ewidencyjna z zaznaczonymi odcinkami granic, które będą przedmiotem ustalenia.

 

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa w kwocie 10 zł. Koszty postępowania rozgraniczeniowego (wynagrodzenie geodety i inne wydatki związane z prowadzonym postępowaniem rozgraniczeniowym), które zostaną ustalone po zakończeniu postępowania.

 

Koszty postępowania ponoszą właściciele rozgraniczanych nieruchomości zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie rozliczenia kosztów.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

lub:

Urząd Miasta w Trzebini, dziennik podawczy – ul. Narutowicza 10, pokój nr 1 na I piętrze

 

Termin załatwienia sprawy:

1. Wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości odbywa się w terminie do miesiąca, od momentu przyjęcia operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, do dwóch miesięcy.
2. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego odbywa się w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.
3. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje uprawniony geodeta wyznaczony z urzędu (umowa pomiędzy Gminą Trzebinia, a geodetą dot. kosztów i terminu wykonania rozgraniczenia).
4. Geodeta sporządza operat rozgraniczeniowy i przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie, w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Burmistrz Miasta Trzebini wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości lub decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z przekazaniem sprawy sądowi, bądź decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.
6. Burmistrz Miasta Trzebini wydaje postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. pozycja 1990 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MSWiA oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami).

 

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Sądu Rejonowego w Chrzanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

Zażalenie na postanowienie o naliczeniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pisemnie na adres Urzędu Miasta.