A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 154 lub 162, (32) 711 10 54, 711 10 62
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.02.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13 nr telefonu 32 612-12-27 wew. 162 lub 154, 71-11-062, 71-11-054

 

Wymagane dokumenty:

1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalnymi pieczęciami, obejmująca:

- teren objęty wnioskiem oraz teren, na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egz.,

Ww. mapy winny zostać złożone w takim stanie, w jakim zostały zakupione w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

 

2. Na kopię mapy należy nanieść (1 egz.):

obligatoryjnie:

- granice terenu objętego wnioskiem,

- granice terenu, na który inwestycja będzie oddziaływać,

- granice terenu podlegającego przekształceniu,

- planowane zagospodarowanie terenu (w skali mapy) oraz istniejące obiekty budowlane nie wykazane na mapie,

fakultatywnie:

- granice działek w obszarze oddziaływania inwestycji.

 

3. Wstępna koncepcja zamierzenia – charakterystyka planowanej budowy przedstawiona w formie graficznej (np. szkice elewacji w skali).

 

4. Wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla działek w obszarze objętym wnioskiem, wraz  z określeniem użytków gruntowych.

 

5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz odbioru ścieków - inwestor powinien, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem na media, przedłożyć wydane przez administratorów sieci, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków wraz ze wskazaniem miejsca włączenia do istniejących sieci. W przypadku, gdy pokrycie planowanych potrzeb wymaga oprócz wykonania przyłączy, budowy sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. W przypadku rozbudowy obiektu, gdy zapotrzebowanie na media nie wzrośnie, należy przedłożyć kopie posiadanych umów przyłączeniowych.

 

6. Oryginały dokumentów wyszczególnionych wyżej (pkt. 1 ÷ 5 ), należy dołączyć do wniosku, który powinien zawierać charakterystykę inwestycji obejmującą:

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej (szerokość elewacji frontowej, wysokość obiektu, powierzchnię zabudowy, wysokość dachu, kierunek głównej kalenicy i układ połaci dachowych) i graficznej w skali,

- określenie wielkości zapotrzebowania na wodę, energię oraz określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także informacja dotycząca innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

- określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.

 

7. We wniosku należy określić potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji:

 

8. W przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Rozpatrzeniu podlega wniosek kompletny zawierający dokumenty wymienione w pkt 1-5 i 8 oraz spełniający wymagania zawarte w pkt 6.

 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

598,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)

płatna na rachunek nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001

w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia

z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają decyzje wydane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub/ i/oraz Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ustawowy termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.).
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI – USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)