A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 162 lub 154, 71-11-062, 71-11-054
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 23.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13

nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 162 lub 154, 71-11-062, 71-11-054

Wymagane dokumenty:
 1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalnymi pieczęciami, obejmująca teren objęty wnioskiem oraz teren, na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze. Wyżej wymienione mapy winny zostać złożone w takim stanie, w jakim zostały zakupione w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.
 2. Na kopię mapy należy nanieść (1 egzemplarz):

obligatoryjnie:

 • granice terenu objętego wnioskiem,
 • granice terenu, na który inwestycja będzie oddziaływać,
 • granica terenu podlegająca przekształceniu
 • planowane zagospodarowanie terenu (w skali mapy) oraz istniejące obiekty budowlane nie wykazane na mapie,

fakultatywnie:

 • granice działek w obszarze oddziaływania inwestycji.
 1. Wstępna koncepcja zamierzenia – charakterystyka planowanej budowy przedstawiona w formie graficznej (np. szkice elewacji w skali).
 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz odbioru ścieków - inwestor powinien, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem na media, przedłożyć wydane przez administratorów sieci, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków wraz ze wskazaniem miejsca włączenia do istniejących sieci. W przypadku, gdy pokrycie planowanych potrzeb wymaga oprócz wykonania przyłączy, budowy sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. W przypadku rozbudowy obiektu, gdy zapotrzebowanie na media nie wzrośnie, należy przedłożyć kopie posiadanych umów przyłączeniowych.
 3. Oryginały dokumentów wyszczególnionych wyżej (pkt. 1 ÷ 4 ), należy dołączyć do wniosku, który powinien zawierać charakterystykę inwestycji obejmującą :
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej (szerokość elewacji frontowej, wysokość obiektu, powierzchnię zabudowy, wysokość dachu, kierunek głównej kalenicy i układ połaci dachowych) i graficznej w skali,
 • określenie wielkości zapotrzebowania na wodę, energię oraz określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także informacja dotycząca innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.
 1. We wniosku należy określić potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.
 2. W przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Rozpatrzeniu podlega wniosek kompletny zawierający dokumenty wymienione w punktach 1-4 i 7 oraz spełniający wymagania zawarte w punkcie 5.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598,00 zł.  Zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie artykułu 2 ustęp 1, punkt  2 ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1546 z późniejszymi zmianami) dotyczą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na   rachunek bankowy nr: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001 w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa”.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 lub ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 2.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ustawowy termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 293 z późniejszymi zmianami).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 256 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce załatw sprawę – Wydział Architekty i Urbanistyki –  wydanie warunków zabudowy).