A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wydanie warunków zabudowy

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 162 lub 154, (32) 711 10 62, 71-11-054
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 23.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 162 lub 154, (32) 711 10 62, (32) 711 10 54

 

Wymagane dokumenty:

1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalnymi pieczęciami, obejmująca:

  • teren objęty wnioskiem oraz teren, na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze,
  • teren w obszarze nie mniejszym niż w promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki wokół całego terenu objętego wnioskiem (front działki – część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę) – 2 egzemplarze

Wyżej wymienione mapy winny zostać złożone w takim stanie, w jakim zostały zakupione w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

2. Na kopię mapy należy nanieść (1 egzemplarz):

obligatoryjnie:

- granice terenu objętego wnioskiem,

- granice terenu, na który inwestycja będzie oddziaływać,

- granice terenu podlegającego przekształceniu,

- planowane zagospodarowanie terenu (w skali mapy) oraz istniejące obiekty budowlane nie wykazane na mapie,

fakultatywnie:

- granice działek w obszarze oddziaływania inwestycji.

3. Wstępna koncepcja zamierzenia – charakterystyka planowanej budowy przedstawiona w formie graficznej (np. szkice elewacji w skali).

4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz odbioru ścieków - inwestor powinien, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem na media, przedłożyć wydane przez administratorów sieci, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków wraz ze wskazaniem miejsca włączenia do istniejących sieci. W przypadku, gdy pokrycie planowanych potrzeb wymaga oprócz wykonania przyłączy, budowy sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. W przypadku rozbudowy obiektu, gdy zapotrzebowanie na media nie wzrośnie, należy przedłożyć kopie posiadanych umów przyłączeniowych.

5. Oryginały dokumentów wyszczególnionych wyżej (pkt. 1 ÷ 4 ), należy dołączyć do wniosku, który powinien zawierać charakterystykę inwestycji obejmującą:

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej (szerokość elewacji frontowej, wysokość obiektu, powierzchnię zabudowy, wysokość dachu, kierunek głównej kalenicy i układ połaci dachowych) i graficznej w skali,

- informacje o dotychczasowym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i pokryciu szatą roślinną,

- określenie wielkości zapotrzebowania na wodę, energię oraz określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także informacja dotycząca innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

- określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.

6. We wniosku należy udokumentować dostęp do drogi Przez dostęp do drogi publicznej rozumie się bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Samo położenie działki przy drodze publicznej nie gwarantuje dostępu z działki do tej drogi. Jeżeli działka posiadać będzie dostęp do drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej należy dołączyć oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą.

7. W przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Rozpatrzeniu podlega wniosek kompletny zawierający dokumenty wymienione w punktach 1-4 i 7 oraz spełniający wymagania zawarte w punkcie 5.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598,00 zł.  Zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie artykułu 2 ustęp 1, punkt  2 ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1546 z późniejszymi zmianami) dotyczą wydania decyzji o o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na   rachunek bankowy nr: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001 w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa”.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 lub ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 2.

Termin załatwienia sprawy:

Średni termin uzyskania decyzji wynosi 12 tygodni od dnia złożenia wniosku. W przypadku dużej ilości spraw, możliwość wydłużenia terminu.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 293 z późniejszymi zmianami).
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 256 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce załatw sprawę – Wydział Architekty i Urbanistyki –  wydanie warunków zabudowy).