A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

Sprawę załatwia: Wydział Finansowy
Naczelnik: Monika Jaworek
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro pokój 17
Telefon: (32) 7111 017
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 10.02.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Referat Podatków i Zobowiązań, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 20, tel. (32) 711-10-20

Wymagane dokumenty:

I. Osoby fizyczne
1. Informacja o źródłach dochodów i ich wysokościach osiąganych przez Podatnika:
a) praca zarobkowa (miesięcznie netto) - zaświadczenie
b) renta/emerytura - odcinek
c) dochód współmałżonka - zaświadczenie
d) alimenty - wysokość
e) zasiłki - potwierdzenie
f) status bezrobotnego - zaświadczenie
2. Informacja o ilości osób na utrzymaniu Podatnika (dzieci, ich wiek, czy uczęszczają do szkoły)
3. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy opieki społecznej.
4. Ponoszone przez Podatnika koszty (potwierdzone dokumentami – kserokopie rachunków: czynsz; media: gaz, prąd, woda, inne; szkoła; przedszkole; leczenie; kredyty; itp.).

II. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat podatkowych.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Wszelkie niezbędne informacje/dokumenty przewidzine w przepisach prawa o pomocy publicznej.
4. Dokumenty obrazujące sytuację finansową (rozliczenia podatkowe, sprawozdania itp.)

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 poz. 900 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta

Located in: Wydział Finansowy