A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 27
Telefon: (32) 71-11-027
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 07.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 27 (II piętro)

tel. (32) 61 21 227 wew. 127 i 177 oraz (32) 71 11 027 i 71 11 077

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami:

  • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),
  • Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
  • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Procedura:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Opłaty:

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł. Opłatę należy uiścić bezgotówkowo na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym nr rachunku: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

 

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień termin wydania decyzji wynosi od 1 do 3 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje: