A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacje celowe dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na dofinansowanie urządzeń grzewczych

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: 32 71-11-039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 22.11.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10,  III piętro nr telefonu (32) 71-11-028

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Ekodoradca Marcin Głowacz

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia” wraz z wymaganymi dokumentami:

1. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej),

2. Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współwłasności),

3. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego),

4. Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 5 lat Wnioskodawca nie otrzymał z budżetu Gminy Trzebinia dotacji do urządzenia grzewczego, zainstalowanego w danym gospodarstwie domowym,

5. W przypadku planowanego montażu kotła na biomasę - oświadczenie o braku przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej,

6. Oświadczenie, że budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła, za wyjątkiem urządzeń pracujących w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem (bez rozprowadzenia ciepła),

7. Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania starego źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym.

 

Procedura:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji (przed dokonaniem jakichkolwiek wydatków). Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnego w/w wniosku o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego.

 

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

 

W przypadku zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

a) oryginał faktury/rachunku za demontaż starego źródła ciepła wraz z kserokopią (faktura/rachunek powinny wskazywać Wnioskodawcę), a w przypadku samodzielnego demontażu - oświadczenie o samodzielnym demontażu urządzenia,

b) dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła,

c) oryginał faktury/rachunku za zakup atestowanego urządzenia grzewczego i osprzętu wraz z kserokopią; faktura/rachunek powinny wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,

d) oryginał faktury/rachunku za montaż ekologicznego urządzenia grzewczego wraz z kserokopią; faktura/rachunek powinny wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,

e) kserokopię pozwolenia na budowę w przypadku przebudowy (rozbudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (jeżeli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów),

f) kserokopię świadectwa badań dla kotłów spełniających wymogi „ekoprojektu” zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).

 

Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (Dziennik Podawczy) - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze).

Termin załatwienia sprawy:

Termin realizacji usługi zależy od indywidualnej sprawy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kserokopie przedłożonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu. Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty.