A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 14.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik

 

Biuro ds. Działalności Gospodarczej –Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na Formularzu CEIDG-1 - (dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje).

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione określone pola – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18), dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje.

Procedura:

Wniosek o zmianę danych we wpisie do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649),
  5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629),
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Od 30 kwietnia 2018r. (od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu) wniosek CEIDG-1 podzielono na dwie kategorie danych: ewidencyjne i informacyjne. Dane ewidencyjne określają tożsamość przedsiębiorcy, oraz informacje o działalności: kody PKD i adresy. Aktualizacji tych danych należy dokonać do 7 dni (od momentu powstania zmiany). Natomiast dane informacyjne to na przykład daty: rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności. Ich wprowadzenie lub zmianę określają ramy prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz innymi przepisami szczególnymi.

 

Jeżeli przedsiębiorca wypełnił formularz elektronicznie (wpis/ zmianę wpisu/ zawieszenie/ wznowienie/ wykreślenie) i ma zamiar podpisać go w Urzędzie, musi pamiętać aby okazać się kodem kreskowym danego wniosku (wypełnionego internetowo). Tylko za pomocą niniejszego kodu można odszukać wniosek w systemie. Należy pamiętać, aby podpisać dokument (osobiście online/w Urzędzie) w dniu, w którym wniosek został wypełniony elektronicznie.

Przy zmianie wpisu w CEIDG można również zgłosić/wyrejestrować członków rodziny przedsiębiorcy z ubezpieczeń w ZUS oraz złożyć zmianę danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy.