A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 27.11.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta knapik

 

Wydział Spraw Społecznych –Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na Formularzu CEIDG-1

 

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione określone pola – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 - aktualizacja w dniu 06.06.16

Procedura:

Wniosek jest dostępny w Referacie Inicjatyw Gospodarczych i Wspierania Przedsiębiorczości - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz,  oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany danych.

 

Wniosek o zmianę danych we wpisie do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych - Działalność Gospodarcza - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.