A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 14.06.2022 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o spełnianiu wymogu zawartego w artykule 5c ustęp 1 punkt 1 (artykuł 8 ustęp 3 punkt 2 ustawy o transporcie drogowym),
 • oświadczenie dotyczące zatrudniania kierowców,
 • zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (artykuł 6 ustęp 1 punkt 2 ustawy o transporcie drogowym), potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy: - nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w artykule 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
 • kserokopia prawa jazdy,
  kserokopia zaświadczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  kserokopia orzeczenia psychologicznego dotyczącego braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.


Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

 1. od 2 - 15 lat – 200,00 zł,
 2. powyżej 15 - 30 lat – 250,00 zł,
 3. powyżej 30 - 50 lat – 300,00 zł.

Dodatkowo dokonujemy opłatę za każdy pojazd zgłoszony do wykonywania transportu w ramach licencji. Niniejsza opłata powinna wynieść 10% tak zwanej opłaty podstawowej, to jest:

 1. 20,00 zł,
 2. 25,00 zł,
 3. 30,00 zł.

Dodatkowo za wydanie wypisu z licencji odpowiadającego jednemu pojazdowi dokonujemy opłatę w wysokości 1% tak zwanej opłaty podstawowej, to jest:

 1. 2,00 zł,
 2. 2,50 zł,
 3. 3,00 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini numer konta: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001.

Miejsce składania dokumentów:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę/ pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 180 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1180 z późniejszymi zmianami),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2377),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
  kompetencji zawodowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1220),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2463),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 ze zmianami),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 ze zmianami).
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, na przykład Marszałka Piłsudskiego.
 2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.