A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Załączniki do wniosku
 • kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
 • dotychczasowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

 

Opłaty:

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty pierwotnej (podstawowej), wniesionej wraz z wnioskiem o udzielenie licencji. Opłata wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku i jest uzależniona od okresu na jaki została udzielona licencja.

 1. od 2 - 15 lat – 20,00 zł,
 2. powyżej 15 - 30 lat – 25,00 zł,
 3. powyżej 30 - 50 lat – 30,00 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta: 49844400080030037570180001.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebinia, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana w Biurze ds. Działalności Gospodarczej (ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3) - osobiście przez wnioskodawcę/pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 1584),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

 

 

Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, np. Marszałka Piłsudskiego.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.