A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek strony.
  2. Dokument tożsamości do wglądu.
Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 38,00 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika USC. Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy i jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.