A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opłata za usługi wodne

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: 32 71 11 039
Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Gospodarki Komunalnej,ul. Narutowicza 10, (III piętro) nr telefonu (32) 711 10 29,

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Agnieszka Szreder

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Procedura:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r. poz 2502)
Tryb odwoławczy:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.

Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym.