A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Trzebinia na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania – Program „Trzebińska deszczówka”

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 30.11.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Szreder - inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 24, nr telefonu 32 71 11 029.

Wymagane dokumenty:

Wniosek wypełniony czytelnie o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania – Program „Trzebińska deszczówka” wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązanego oraz zgoda pozostałych współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) na wykonanie zadania.
  1. W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja – zgoda właściciela i pozostałych współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) wraz z dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości na wykonanie zadania.
Procedura:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. przed zakupem i montażem urządzeń objętych dotacją. Podstawa do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji służącej gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.

Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj:

  1. Oryginały (do wglądu) wraz z kserokopią faktur potwierdzające poniesione nakłady, wystawione na Wnioskodawcę.
  2. W przypadku samodzielnego montażu oświadczenie o samodzielnym montażu.
  3. Kserokopie uzyskanych decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w przypadku gdy są wymagane.

Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

Termin załatwienia sprawy:

Termin realizacji usługi zależy od indywidualnej sprawy.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm)
Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kserokopie przedłożonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w Referacie Gospodarki komunalnej i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu. Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty.