A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacja celowa ze środków budżetu gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 20.01.2023 r.

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Szreder- inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 24, nr telefonu 32 71 11 029.

Wymagane dokumenty:

Wniosek wypełniony czytelnie o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej), zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji w przypadku współwłasności,
 2. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością na której dokonywana będzie inwestycja, wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego),
 3. Opinia eksploatatora sieci kanalizacyjnej, w sprawie braku możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej kanalizacji,
 4. Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania zbiornika na nieczystości płynne przy istniejącym budynku mieszkalnym.
Procedura:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. przed zakupem i montażem urządzenia objętego dotacją. Podstawa do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj:

 1. Oryginał faktury za zakup atestowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,
 2. Oryginał faktury za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,
 3. Certyfikat zgodności wyrobu z normą PN-EN-12566-3+A2:2013,
 4. Kserokopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
 5. Zaświadczenie wystawione przez Starostę Chrzanowskiego o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 6. Projekt lub opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków z zaznaczeniem jej lokalizacji na mapie sytuacyjno - wysokościowej,
 7. Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane,
 8. Opinia hydrogeologiczna dotycząca możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu, sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
 9. Zgłoszenie do Burmistrza Miasta Trzebini przydomowej oczyszczalni ścieków do jej eksploatacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

Termin załatwienia sprawy:

Termin realizacji usługi zależy od indywidualnej sprawy.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm)
Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kserokopie przedłożonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w Referacie Gospodarki komunalnej i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu. Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty.