A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 162 lub 154, (32) 711 10 62, (32) 711 054
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.04.2022 r.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu trzebinia.pl (w zakładce załatw sprawę – wydział architektury i urbanistyki – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy).
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17, 00 zł i należy wnieść z chwilą złożenia pełnomocnictwa oraz dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty (np. wydruk z banku). Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
 3. Mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna, w postaci:
  1. elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub
  2. papierowej (możliwa kopia mapy wraz licencją),

obejmująca:

a) teren objęty wnioskiem oraz teren, na który inwestycja będzie oddziaływać – 1 szt.

b) teren w obszarze nie mniejszym niż w promieniu trzykrotnej szerokości frontu terenu wokół całego terenu objętego wnioskiem (front terenu/działki –jest to część granicy działki budowlanej lub część granicy terenu, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę) – 1 szt. Mapa ta powinna obejmować  swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem – nie może to być mniej niż 50 metrów, a dla budowy budynku o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie więcej niż 200 m.

Ww. mapy należy zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie, ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów. Mapy winny zostać złożone w takim stanie, w jakim zostały zakupione w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej (bez naniesionych na nich dodatkowych informacji).

 1. Określenie w formie graficznej (najlepiej na kopii mapy, o której mowa wyżej) :
  1. granicy terenu objętego wnioskiem oraz granicy obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, jeżeli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych. Przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wokół inwestycji, którego sposób zagospodarowania (w tym zabudowy) może zostać ograniczony przez planowaną inwestycję.
  2. planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (np. szkice elewacji w skali),
  3. granicy powierzchni terenu podlegającego przekształceniu (teren podlegający przekształceniu obejmuje powierzchnię zajętą pod projektowany obiekt, dojście, dojazd, miejsca postojowe),
 2. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – jeżeli zamierzenie wymaga uzyskania takiej decyzji.  Lista przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową znajduje się wrozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 20169 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii (w tym elektrycznej, gazu, źródła ciepła) i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno – bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. Inwestor powinien, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem na media, przedłożyć wydane przez administratorów sieci, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków. W przypadku, gdy pokrycie planowanych potrzeb wymaga oprócz wykonania przyłączy, budowy sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. W przypadku rozbudowy obiektu, gdy zapotrzebowanie na media nie wzrośnie, należy przedłożyć kopie posiadanych umów przyłączeniowych.
 4. Dokumenty wyszczególnione wyżej (pkt. 2 ÷ 6 ), należy dołączyć do wniosku, który powinien zawierać:
  1. określenie terenu objęty wnioskiem oraz terenu, na który inwestycja będzie oddziaływać (pkt. 6),
  2. charakterystykę inwestycji obejmującą (pkt.7):
   1. nazwę inwestycji,
   2. sposób wyznaczenia terenu inwestycji wraz z podaniem jego powierzchni (czy teren inwestycji obejmuje całą działkę czy część działki ewidencyjnej),
   3. informację o obecnym i projektowanym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji oraz istniejącej zabudowie,
   4. parametry dotyczące terenu inwestycji: powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia podlegająca przekształceniu (w metrach kwadratowych),
   5. sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji,
   6. określenie danych charakteryzujących wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
   7. łączną powierzchnię sprzedaży w metrach kwadratowych , w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu handlowego,
   8. powierzchnię gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest związana z gospodarstwem rolnym,
   9. inne informacje, w przypadku gdy inwestycja dotyczy zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
   10. określenie czy inwestycja dotyczy:
 • budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.  2351),
 • budowy wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz została zakwalifikowana jako niezbędna na cele obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1087).
  1. obsługę komunikacyjną (pkt.8):
   1. dostęp do drogi publicznej. We wniosku należy udokumentować dostęp do drogi publicznej. Przez dostęp do drogi publicznej rozumie się bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Samo położenie działki przy drodze publicznej nie gwarantuje dostępu z działki do tej drogi. Jeżeli działka posiadać będzie dostęp do drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej należy dołączyć oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą,
   2. liczba miejsc do parkowania.
  2. oświadczenie w sprawie korespondencji elektronicznej (pkt. 9). Jest to zgoda (lub jej brak) na doręczenie korespondencji w toczącej się sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. załączniki do wniosku (pkt. 10). Oprócz wyszczególnionych załączników należy podać liczbę egzemplarzy załącznika A, B, C, D.
  4. data i podpis wnioskodawcy (pełnomocnika) (pkt. 11).

Załączniki do wniosku:

 1. dane dotyczące infrastruktury technicznej (załącznik nr A do wniosku). Określenie wielkości zapotrzebowania na wodę, energię oraz określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także informacja dotycząca innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, dostęp do gazu, źródła ciepła, gospodarowanie odpadami, zaopatrzenie w środki łączności, utylizacja ścieków pozostałych,
 2. dane dotyczące budynku (załącznik nr B do wniosku):
 • nazwa i funkcja budynku,
 • liczba lokali mieszkalnych w budynku,
 • rodzaj prac dotyczących budynku (budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania),
 • charakterystyczne parametry budynku (szerokość elewacji frontowej, liczba kondygnacji nadziemnych, liczba kondygnacji podziemnych, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki, wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku, kąt nachylenia dachu w stopniach, rodzaj poddasza),
 • informacje dotyczące dachu (rodzaj projektowanego dachu, projektowany układ głównych połaci dachu, projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki, projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską),
 • odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej oraz odległość budynku zwróconego ścianą z bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej,
 • liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków,
 1. dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem (załącznik nr C do wniosku):
 • nazwa i rodzaj obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,
 • charakterystyczne parametry obiektu (powierzchnia, kubatura, objętość, pojemność, długość, szerokość, wysokość),
 • liczba obiektów budowlanych niebędących budynkami o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków,
 1. dane dotyczące składowiska odpadów (załącznik nr D do wniosku) :
 • docelowa rzędna składowiska odpadów,
 • roczna ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania I wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
 • inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej.

Rozpatrzeniu podlega wniosek kompletny zawierający ww. dokumenty.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598,00 zł.  Zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1, pkt  2 ustawy o opłacie skarbowej dotyczą wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku. Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na   rachunek bankowy nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001 w   Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy” lub „opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze oraz ul. Narutowicza 10, pokój nr 1, I piętro.

Termin załatwienia sprawy:

Termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla budynków o powierzchni zabudowy  do 70m2 wynosi 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 503).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 2462)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce załatw sprawę – Wydział Architekty i Urbanistyki – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy)