Dane zawarte w Raportach o stanie Gminy Trzebinia (od 1998 r.)

 

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Trzebinia za rok 2018

Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Trzebinia za 2018 rok.

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy - Raport o stanie Gminy. Raport został przedłożony Radzie Miasta Trzebini na sesji w dniu 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

 

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Trzebinia odbędzie się na XI Sesji Rady Miasta Trzebini w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Business Campus, Trzebinia ul. Kościuszki 134 A, sala konferencyjna na parterze.

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy zabierają głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia można dokonać do 26 czerwca 2019 r., do godz. 15.00 w siedzibie Biura Rady, Trzebinia, ul. Rynek 18, II piętro.