Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 14.09.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Zarządzenie Numer 0050.261.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.09.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.08.2021 r. w sprawie poinformowania, że w związku z toczącym się postępowaniem w...
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 23.08.2021 w sprawie wydania ostatecznej decyzji dotyczącej lokalizacji...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych wchodzących w skład...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: - wygaszenia w części decyzji...
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.08.2021 r. w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:...
Zarządzenie numer 0050.256.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.09.2021 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie art. 401 ust. 7ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.624z późn.zm./ w związku z art. 49 i art....
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku...
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.1, w sprawie poinformowania...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z 20 sierpnia 2021 r., znak: DOA.7110.82.2021.JOO/ROS...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku...
Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.07.2021 roku o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2021 roku w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia...
Zawiadomienie i Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowaniań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250...
Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.08.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
OGŁOSZENIE Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania się z obowiązku...