Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609 ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28, artykułu 35 ustęp 1 i 2, artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 666/54 o powierzchni 0,0515 ha obręb Bolęcin, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00047371/4.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 666/73 o powierzchni 0,4700 ha obręb Bolęcin, stanowiącej własność osoby prawnej.

§ 2.

Przedmiotowa nieruchomość  położona jest w rejonie ulicy Fabrycznej w Bolęcinie, posiada kształt wydłużonego prostokąta, jest utwardzona oraz ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji deszczowej, ponadto przez przedmiotową nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej.

§ 3.

Dla działki numer 666/54 obręb Bolęcin brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4.

Cena nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 666/54 o powierzchni 0,0515 ha obręb Bolęcin w oparciu o jej wartość rynkową została ustalona na kwotę: 83.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), wraz z obowiązującym 23% podatkiem Vat.

§ 5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§ 6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl .

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mirosław Cholewa