Na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647)

 

Burmistrz Miasta Trzebini

zarządza co następuje:

 

 

§ 1.

1. Postanawia o rozpatrzeniu uwag złożonych w okresie  wyznaczonym na przyjmowanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszar Śródmieście - Południe w Trzebini, czyli od 31 października 2012 r. do 05 grudnia 2012 r.

2. Sposób rozpatrzenia uwag określa załącznik nr 1, a wyjaśnienia zawiera  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Urbanistyki.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz załączniki do zarządzenia