Na podstawie 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1235), Burmistrz Miasta Trzebini

 

z a w i a d a m i a

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.

Dla przedmiotowego projektu uzyskano uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do  31 stycznia 2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14;

2)    ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwaga: wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

 

      Z up. Burmistrza

     Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek