Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini na działkach 94/28, 94/29, 94/31, 94/32, 94/33, 94/42, 94/43, 94/46, 94/47, 94/154, 94/173, 94/174, 94/175, 108, 109, 110/7, 190/5 obręb 0014 Trzebionka oraz na działkach 658/3, 1396/1, 1396/2, 1395/1, 907/5, 907/7 obręb 0013 Trzebinia przy ul. 22 Lipca w Trzebini” na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w przedsięwzięcia.

 

OŚR /AGN.6740.11.2014.AK9

                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Chrzanowskiego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 2  pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 po. 1235 z późniejszymi zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości informacje, iż:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini na działkach 94/28, 94/29, 94/31, 94/32, 94/33, 94/42, 94/43, 94/46, 94/47, 94/154, 94/173, 94/174, 94/175, 108, 109, 110/7, 190/5 obręb 0014 Trzebionka oraz na działkach 658/3, 1396/1, 1396/2, 1395/1, 907/5, 907/7 obręb 0013 Trzebinia przy ul. 22 Lipca w Trzebini” na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w przedsięwzięcia.

 

2. W dniu 17.01.2014r. wszczęto na wniosek (wniosek uzupełniony w dniu 21 luty 2014r.) Inwestora:  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków pełnomocnik: Arkadiusz Primus, ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pn: „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini na działkach 94/28, 94/29, 94/31, 94/32, 94/33, 94/42, 94/43, 94/46, 94/47, 94/154, 94/173, 94/174, 94/175, 108, 109, 110/7, 190/5 obręb 0014 Trzebionka oraz na działkach 658/3, 1396/1, 1396/2, 1395/1, 907/5, 907/7 obręb 0013 Trzebinia przy ul. 22 Lipca w Trzebini.”.

 

3. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w rozpatrywanej sprawie jest pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini na działkach 94/28, 94/29, 94/31, 94/32, 94/33, 94/42, 94/43, 94/46, 94/47, 94/154, 94/173, 94/174, 94/175, 108, 109, 110/7, 190/5 obręb 0014 Trzebionka oraz na działkach 658/3, 1396/1, 1396/2, 1395/1, 907/5, 907/7 obręb 0013 Trzebinia przy ul. 22 Lipca w Trzebini”.

 

4. Organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Starosta Chrzanowski.

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, a organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji , o której mowa wyżej, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

5. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi załącznikami , raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektor a Sanitarnego  w Chrzanowie, jeżeli opinia ta będzie dostępna na tym etapie postępowania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami przy  ul. Partyzantów 2 (pokój nr 11 - parter)

 

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek:  7-16

wtorek, czwartek:  7-15

piątek: 7-14

środa: dzień wewnętrzny (biuro nieczynne)

 

6. W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

 

7.  Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być składane w następujący sposób:

a)   w formie pisemnej – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2,

b) ustnie do protokołu - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2 (pokój nr 11 - parter)

c)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski mogą być składane w sposób i miejscu określonym powyżej, w terminie 21 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 23.04.2014 r.  do 14.05.2014 r.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Krakowie

 

9. Na obecnym etapie organ nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego okaże się, iż przeprowadzenie rozprawy administracyjnej jest konieczne,  społeczeństwo poinformowane zostanie zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 po. 1235 z późniejszymi zmianami)