OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1235), w związku z art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z póź. zm.),

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście Centrum w Trzebini, dla terenu położonego
w Dolinie Rybnej,
na podstawie uchwałyNr XLIX/513/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiana planu  dotyczy terenów:

-  terenu rozciągającego się pomiędzy ul. Rybną do ciągu komunikacyjnego przy budynku
ul. Narutowicza 8 oraz od ul. Narutowicza i ul. Św. Stanisława do Osiedla Waltera,
od północy zamknięty granicami działek nr 628/3, 626/95 i 626/82 oraz 623/5 i 624 (obr. Trzebinia) oraz teren położony po południowo - zachodniej stronie ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Rybnej do wysokości działki 584/34 (obr. Trzebinia),

-  terenu przylegającego od południa do ul. Nowotki u wejścia do Doliny Rybnej, rozciągający się pomiędzy posesją nr 12 przy ul. Nowotki a wschodnią granicą działki nr 655/8 (obręb Trzebinia), jej przedłużeniem do granicy działki nr 21/2 i jej granicą (obr. Trzebionka), a od południa zamknięty granicami działek nr 19/4 i 20/1(obr. Trzebionka),

-  terenu rozciągającego się pomiędzy ul. Św. Stanisława a ogrodzeniem dawnych Zakładów Metalurgicznych Zakład nr 2 na wysokości wjazdu na teren otaczający zbiornik Balaton.

 

Przedmiot planu stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa w art. 15 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla projektu planu przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy
ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :

  1.     w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia,
    ul. Piłsudskiego 14;
  2.     ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta
    w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);
  3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
    z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek

 Zamieszczono: 02.07.2014