OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, dla terenu położonego w Dolinie Rybnej

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z póź. zm.), 

 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr XLIX/513/VI/2014 z dnia 28 marca
2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini.

Zmiana planu dotyczy terenów:

-  terenu rozciągającego się pomiędzy ul. Rybną do ciągu komunikacyjnego przy budynku
ul. Narutowicza 8 oraz od ul. Narutowicza i ul. Św. Stanisława do Osiedla Waltera,
od północy zamknięty granicami działek nr 628/3, 626/95 i 626/82 oraz 623/5 i 624 (obr. Trzebinia) oraz teren położony po południowo - zachodniej stronie ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Rybnej do wysokości działki 584/34 (obr. Trzebinia),

-  terenu przylegającego od południa do ul. Nowotki u wejścia do Doliny Rybnej, rozciągający się pomiędzy posesją nr 12 przy ul. Nowotki a wschodnią granicą działki nr 655/8 (obręb Trzebinia), jej przedłużeniem do granicy działki nr 21/2 i jej granicą (obr. Trzebionka), a od południa zamknięty granicami działek nr 19/4 i 20/1(obr. Trzebionka),

-  terenu rozciągającego się pomiędzy ul. Św. Stanisława a ogrodzeniem dawnych Zakładów Metalurgicznych Zakład nr 2 na wysokości wjazdu na teren otaczający zbiornik Balaton.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14, w terminie do dnia  23 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek

 

Zamieszczono: 02.07.2014