Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/49 o pow. około 0,0980 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 615/60 i 615/61 o łącznej pow. 0,9977 ha, położony w Bolęcinie, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 507/1 i 591/8 o łącznej pow. 1,0455 ha, położony w Bolęcinie, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 866/4 o pow. około 0,0200 ha, położony w Karniowicach przy ul. Władysława Łokietka, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 42, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0 i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/5, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00089612/2 o łącznej pow. około 150 m2, położony w Trzebini, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 17 – tereny usług oraz oznaczony symbolem MU 2 – tereny mieszkaniowo-usługowe, KP 2 – tereny parkingów ogólnodostępnych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 70/4 o pow. około 0,1110 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego zagospodarowania, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1229/1 i 1229/2 o łącznej pow. około 0,1000 ha położony w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 1189 Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 45 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 856/4 o pow. około 0,0350 ha położony w Trzebini przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, pod parking oraz na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 11 – tereny zabudowy usługowej oraz częściowo oznaczony symbolem KDD – tereny tras komunikacyjnych oraz częściowo oznaczony symbolem KD-GP/G – tereny tras komunikacyjnych – droga główna ruchu przyspieszonego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059397/9,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/161 o pow. 23 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/194 o pow. 11 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/221 o pow. 19 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.