OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie

 

           Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VIII/80/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie

                                                            zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic

Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 września 2016r. do 5 października 2016r.,

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10,

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach  od 900 – 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2016r. o godz. 1600, w budynku Domu Strażaka w Bolęcinie, przy ul. Krakowskiej 30.

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016r. (włącznie).

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:

  • -      projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie,
  • -      prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt przedmiotowego planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016r. (włącznie).

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 25.08.2016r.

                                                                                             Zastępca Burmistrza                     

             Krystyna Barbara Siemek