Na podstawie  § 28 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Statutu Sołectwa Płoki w Gminie Trzebinia przyjętego Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/467/IV/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeprowadzenie Referendum o odwołanie z funkcji Sołtysa Płok na dzień 11 grudnia 2016 r.

 

§ 2.

 

 Siedziba komisji  ds. referendum w Sołectwie Płoki - Wiejski Dom Kultury w Płokach.

 

§ 3.

 

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 18.00.

 

§ 4.

 

Dni w których upływają terminy czynności wyborczych określa kalendarz ds. Referendum, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 5.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno – Gospodarczych.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 10.11.2016 r.

 

 

 

-------- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.303.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.11.2016 r. --------

 

 

KALENDARZ WYBORCZY ds. REFERENDUM W  SOŁECTWIE  PŁOKI

 

L.P. TREŚĆ CZYNNOŚCI ds. REFERENDUM TERMIN WYKONANIA CZYNNOŚCI ds.  REFERENDUM
1 Rozplakatowanie obwieszczeń do spraw Referendum. 15.11.2016 r. - 18.11.2016 r.
2 Zgłoszenie kandydatów do składu komisji referendalnej. 30.11.2016 r.
3 Powołanie komisji do przeprowadzenia Referendum. 02.12.2016 r.
4 Sporządzenie spisu wyborców Sołectwa Płoki. 05.12.2016 r.
5 Przekazanie komisji referendalnej spisu wyborców i kart do głosowania. 10.12.2016 r.
6 Przeprowadzenie Referendum w Sołectwie Płoki. 11 grudzień 2016 r.