ZARZĄDZENIE 0050.29.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 26.01.2017r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXVII/345/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 13/13 o pow. 0,0268 ha, obręb Dulowa, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                                                                     Zarządzam co następuje:

                                                                       §1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa, numerem geodezyjnym 13/13 o pow. 0,0268 ha, objętą  księgą   wieczystą  KR1C/00047070/4, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną  przy  ulicy Potockiego w Dulowej. Nieruchomość oznaczona nr 13/13 o pow. 0,0268 ha, obręb Dulowa, objęta jest  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XXV/262/V/2008 z dnia 29 września 2008r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 720 poz. 5018 z dnia 25 listopada 2008r./, zgodnie z którym przedmiotowa działka znajduje się na terenach  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej – symbol planu 30MN.

 

                                                                       §2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 11.000,00 zł, brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

                                                                       §3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

                                                                       §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej  www.trzebinia.pl

 

                                                                       §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

                                                                       §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.