ZARZĄDZENIE  0050.6.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA  05.01.2017r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity  Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147), oraz w wykonaniu uchwały  Nr XVII/205/VII/2016 Rady  Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia i uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

                                                                                                                    Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 14 położony w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 33, na parterze, składający się z 2-ch pokoi, ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,40m2.  Do przedmiotowego lokalu  przynależy  udział, który wynosi 210/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam  udział w działce nr 765/238 o powierzchni 0,1378 ha, obręb Siersza,  objętej księgą wieczystą KR1C/00055291/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiący własność Gminy Trzebinia. 

§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 44.000,00zł,- (słownie: czterdzieści cztery tysiące zł 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na  okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.