ZARZĄDZENIE  Nr  0050.60.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA  02.03.2017r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz.446 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/374/V/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Trzebini przy ulicy Słonecznej.

 

                                                                                                               Zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Słonecznej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 555/126 o pow.0,2881 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1C/00063858/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

§ 2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz części działki nr 555/111 położonych w rejonie ul.Słonecznej w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebinia, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIX/310/V/2008  z dnia 30 grudnia 2008r. działki szczegółowo opisane w §1  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1MUtereny mieszkalnictwa i usług.

§ 3.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi brutto 86.000,00 zł.

 

§ 5.

1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% wartości gruntu.

2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§ 6.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

 § 7.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul.Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.